Là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ doanh chủ Việt Nam về tài chính,

kiến thức, kết nối cùng cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế để xây dựng doanh nghiệp, phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Svf.org.vn Www.facebook.com/startupvietnamfoundation